Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Všeobecné podmínky cestovní agentury Hadrian jsou platné pro všechny služby cestovního ruchu poskytované cestovní agenturou Hadrian, Kateřina Demovičová, Běhounkova 2534/67, Praha 158 00, Česká republika.

2. Všeobecné podmínky cestovní agentury Hadrian jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a cestovní agenturou Hadrian.

II. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

Předmětem smluvního vztahu je prodej zájezdů třetích stran (cestovních kanceláří), prodej plaveb společnosti MSC Crociere, prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu – hotely, letenky, jízdenky, vstupenky na kulturní a sportovní akce.

III. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Hadrian, se sídlem Běhounkova 2534/67,  Praha 158 00, Česká republika, IČ: 76501191 (dále jen CA Hadrian) a zákazníkem (příp.jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základě zákazníkem podepsané písemné cestovní smlouvy potvrzené CA Hadrian, příp. jejím zplnomocněným zástupcem.

2. Obsah smlouvy je stanoven dle katalogu, dodatečných nabídek a potvrzené rezervace a je určen těmito smluvními podmínkami a smluvními podmínkami tour operátora, jehož zájezd je předmětem smlouvy.

3. Podpisem cestovní smlouvy zákazník stvrzuje, že je mu znám plný obsah smlouvy a že všechny smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi.

4. Podpisem cestovní smlouvy nebo potvrzením objednávky zákazníka se CA Hadrian zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

IV. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. CA Hadrian má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím a zákazník je povinen uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím.

2. CA Hadrian je oprávněna požadovat zálohu ve výši minimálně 50% z celkové ceny zájezdu (včetně fakultativních služeb). Tato záloha je splatná při podpisu cestovní smlouvy.

3. Doplatek musí být uhrazen bankovním převodem tak, aby nejpozději 45 dní před zahájením zájezdu byl připsán na účet CA Hadrian.

4. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 45 dní před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% stanovené ceny při podpisu cestovní smlouvy.

5. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CA Hadrian oprávněna zájezd zrušit bez dalšího upozorňování. Zákazník hradí náklady spojené se zrušením cesty (stornopoplatky).

6. Poplatky za změny v knihování a odstoupení od smlouvy (stornopoplatky) jsou splatné ihned.

7. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny zájezdu.

8. CA Hadrian má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu služeb cestovního ruchu uvedenou ve smlouvě v případě, že dojde ke zvýšení

a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo

b) plateb spojených s dopravou, např.letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně služeb, nebo

c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny služeb v průměru o více než 5%.

Cenu služeb uvedenou ve smlouvě je CA Hadrian oprávněna zvýšit o částku, o kterou se zvýší cena nebo platba dle odst.8. písm. a) a b) tohoto článku oproti ceně služeb a plateb zahrnutých ve smlouvě. V případě zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny služeb v průměru o více než 5%, je CA Hadrian oprávněna zvýšit cenu služeb maximálně o částku odpovídající procentní výši změny kurzu. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je uveden v ceníkové části na internetových stránkách nebo jiné
formy nabídky v případě zájezdů a v ostatních případech den potvrzení objednávky.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

1. K základním právům zákazníka patří:

a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb. Pokud bez zavinění CA Hadrian zákazník dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu.

b) právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu

c) právo být seznámen se změnami zájezdu, rozsahu služeb a ceny

d) právo zrušit svoji účast na zájezdu kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v článku IX. (stornopodmínky)

e) právo na reklamaci vad dle článku XI.

f) právo na ochranu dat, která uvádí v cestovní smlouvě a v dalších dokumentech před nepovolanými osobami

g) u zájezdů právo na poskytnutí dalších písemných podrobných informací o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CA Hadrian známy, nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu

2. K základním povinnostem zákazníka patří:

a) poskytnout CA Hadrian součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět požadované údaje v cestovní smlouvě nebo objednávce, včetně jakýchkoliv změn těchto údajů a předložit doklady požadované CA Hadrian pro zajištění zájezdu.

b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje

c) zaplatit sjednanou cenu zájezdu v termínech dle pokynů CA Hadrian a zaplacení na vyžádání prokázat dokladem

d) převzít od CA Hadrian doklady potřebné pro čerpání služeb (letenky, vouchery, cestovní pokyny), řádně si je překontrolovat a řídit se jimi

e) dostavit se ve stanoveném čase na stanovené místo srazu se všemi doklady požadovanými dle cestovních pokynů

f) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod. pokud je vyžadováno). Příslušníci jiného státu než ČR jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují a víza si obstarat. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník.

g) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými předpisy

h) řídit se cestovními pokyny a ústními pokyny zástupce CA Hadrian a dodržovat stanovený program, a dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, včetně předpisů dopravců a ubytovatelů

i) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku, zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit či omezovat ostatní účastníky zájezdu

j) uhradit event.škodu, kterou způsobil

k) dbát o včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči dodavatelům služeb dle článku XI.

l) cestující, který si objednal zájezd – plavbu na moři je povinen se seznámit při podpisu smlouvy se všeobecnými podmínkami příslušné plavební společnosti a tyto podmínky plně respektovat. V případě porušení těchto podmínek nenese CA Hadrian žádnou odpovědnost. Zejména upozorňujeme na bezpečnostní podmínky a pravidla včasných návratů na loď v jednotlivých přístavech před vyplutím.

VI. POVINNOSTI A PRÁVA CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN

1. CA Hadrian je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CA Hadrian známy.

2. CA Hadrian není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb.

3. Náhradu škody vzniklou z porušení závazku CA Hadrian ze smlouvy, není CA Hadrian povinna nahradit nad částku přesahující omezení v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána.

VII. ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB

1. Zrušení dohodnutých služeb

a) CA Hadrian je oprávněna zrušit zájezd a jednotlivé služby před zahájením jejich čerpání, jestliže z jakýchkoliv důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy. Jestliže dojde ke zrušení zájezdu, má zákazník právo požadovat, aby mu CA Hadrian na základě nové smlouvy poskytla jiný zájezd či služby nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, může-li CA Hadrian takové služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je CA Hadrian povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co zákazník zaplatil na úhradu zájezdu nebo služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zájezdu či služeb nižší než již uskutečněné platby, je CA Hadrian povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit.

b) CA Hadrian má dále právo zrušit zájezd v důsledku neodvratitelné události, kterou nemohla předvídat a které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní rozumně požadovat.

2. Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu a čerpání služeb

Nastanou-li okolnosti, které CA Hadrian brání poskytnout služby cestovního ruchu dle smluvně dohodnutých podmínek a je-li proto nucena z objektivních důvodů před zahájením čerpání služeb změnit podmínky smlouvy, je povinna takové změny oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu a navrhnout mu změnu smlouvy. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy bude souhlasit či zda od smlouvy odstoupí.

a) Pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Jestliže změna smlouvy vede i ke zvýšení
ceny služeb cestovního ruchu, je zákazník povinen uhradit CA Hadrian rozdíl v ceně do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy. Jestliže změna smlouvy vede ke snížení ceny zájezdu, je CA Hadrian povinna buď snížit doplatek celkové ceny, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně služeb cestovního ruchu v případě, že zákazník již uhradil celkovou cenu služeb.

b) Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou smlouvy a ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy odstoupí, má právo na vrácení všech plateb, které dosud uhradil bez povinnosti platit odstupné.

3. Změny dohodnutých služeb v průběhu zájezdu a čerpání služeb

a) Změny a odchylky jednotlivých služeb cestovního ruchu od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v nutných případech přípustné. Jedná se zejména o změny druhu dopravy, letecké společnosti, typu letadla, trasy a termínu letu, ubytování, programu během poznávacího zájezdu.

b) CA Hadrian je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu pokud z vážných důvodů není možné zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je CA Hadrian povinna:

- zabezpečit náhradní program a služby v kvalitě a rozsahu pokud možno shodné nebo blížící se k původně dohodnutým podmínkám, resp.odpovídající zaměření zájezdu

- vrátit zákazníkovi plnou cenu služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění

- poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě.

V případě, že CA Hadrian zajistí náhradní plnění služby ve stejném rozsahu (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší kategorie), jsou další nároky zákazníka vůči CA Hadrian vyloučeny.

c) CA Hadrian neručí za případné zpoždění letecké či jiné dopravy a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, popřípadě z důvodů přetížení vzdušných koridorů. Cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát v úvahu možnost výrazného zpoždění. CA Hadrian neručí za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění. V případě zpoždění nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy. To platí i pro jakékoliv změny způsobené cizími vlivy,
zejména bouří, povodní a záplavami, havárií, dále pro případ válečného stavu, stávky, jakéhokoliv zapříčinění cizí osobou nebo osobami, teroristického útoku, změnu politického stavu v zemi apod. CA Hadrian nenese za následky vzniklých škod dle výše uvedeného žádnou zodpovědnost a cestující nemá nárok na náhradu škody.

d) CA Hadrian si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá
bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které CA Hadrian nemohla ovlivnit ani předvídat). V těchto případech nemá zákazník právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od smlouvy.

e) Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odlet má CA Hadrian nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.

f) V případě zkrácení pobytu ze strany zákazníka se cena za nečerpané služby nevrací.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. CA Hadrian je oprávněna před zahájením čerpání služeb cestovního ruchu odstoupit od smlouvy z důvodu:

a) zrušení zájezdu

b) porušení povinností zákazníkem

Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy s uvedením důvodů zasílá CA Hadrian do bydliště/sídla zákazníka nebo na jinou zákazníkem ve smlouvě uvedenou kontaktní adresu a účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.

2. CA Hadrian může po započetí cesty smlouvu vypovědět v těchto případech:

a) Neprodleně, když cestující vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu. Cestujícímu v takovém případě nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány a dále je zákazník povinen uhradit náklady spojené se zpáteční dopravou.

b) Bez stanovení lhůty – okamžitě v důsledku tzv.vyšší moci, tj. z příčin, kterým CA Hadrian nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. CA Hadrian má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb.

3. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy kdykoli před zahájením čerpání služeb:

a) bez udání důvodů

b) jestliže dojde ke změnám podmínek smlouvy a zákazník s návrhem nové smlouvy nesouhlasí

c) z důvodu porušení povinností CA Hadrian vyplývajících ze smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník zasílá doporučenou poštou, příp.jiným prokazatelným způsobem, na adresu CA Hadrian. V oznámení zákazník uvede základní údaje důležité k identifikaci smlouvy od které odstupuje (osobní údaje zákazníka, č.zájezdu, č.rezervace, ap.). Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení na adresu CA Hadrian.

IX. STORNOPOPLATKY

1. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy za zájezd bez jakýchkoliv stornopoplatků při zrušení zájezdu.

2. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností CA Hadrian stanovených smlouvou nebo odstoupí-li CA Hadrian od smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CA Hadrian odstupné. Výše odstupného je vyjádřena procentní sazbou z předem stanovené ceny dle smlouvy.

3. Při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd:

a) 90 a více dní .................5% z celkové ceny zájezdu, minimálně však 1500 Kč/osobu

b) 89 – 45 dní ...................20% z celkové ceny zájezdu, minimálně však 1500 Kč/osobu

c) 44 – 22 dní ...................50% z celkové ceny zájezdu

d) 21 – 15 dní ...................75% z celkové ceny zájezdu

e) 14 a méně dní .............100% z celkové ceny zájezdu

4. U letenek se při stornování, změně termínu nebo jména cestujícího účtují stornopoplatky ve výši 100% již ode dne rezervace letenky.

5. Nenastoupí-li zákazník na zájezd bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo odjezd zmešká, hradí 100% stanovené ceny.

6. Předem stanovenou cenou se rozumí prodejní cena včetně všech účastníkem zakoupených fakultativních služeb. Předem stanovená cena nezahrnuje zvláštní slevy poskytované CA Hadrian.

7. CA Hadrian má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny.

8. CA Hadrian vrátí prostředky cestujícímu na účet cestujícího nejpozději do 50 dnů od přijetí písemného odstoupení zákazníka od smlouvy.

9. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CA Hadrian a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.

10. Při určení počtu dní pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dní započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dní se nezapočítává den odjezdu na příslušný zájezd, příp. nástupu na příslušný zájezd.

X. DODATEČNÉ ZMĚNY V KNIHOVÁNÍ NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

1. V případě změny jména cestujícího nebo změny hotelu v téže destinaci (pokud je toto možné) účtuje CA Hadrian poplatek:

a) Změna nebo oprava jména, příjmení, data narození, rodného čísla po uzavření potvrzené cestovní smlouvy, pokud je taková změna možná, je zpoplatněno částkou 500 Kč za provedení každé jednotlivé změny, pokud se tím nezměnila cena zájezdu. U letecké přepravy tato možnost není možná.

b) V případě, že zákazníkovi již byly odeslány pokyny k odjezdu, je k výše uvedenému poplatku účtována jednorázová sazba ve výši 1200 Kč. Zákazník obdrží pokyny v nové podobě.

c) Po zaslání palubních lístků je každá změna jen na vyžádání. Plavební společnost i CA Hadrian provádí změnu v dobré víře vyhovět svým klientům, ale není na tuto změnu žádný právní nárok. V případě, že tuto změnu není možno provést, je nutno se řídit všeobecnými podmínkami plavební společnosti. Cca 7 dnů před vyplutím se loď „uzavírá“, tzn. že všechny data v databázích se uzavřou a zaplombují a data již putují ke schválení a odeslání na loď. Jakákoli změna v tomto termínu je pouze na vyžádání a je zpoplatněna. Výše poplatku je stanovena plavební společností individuálně vzhledem k charakteru a náročnosti provedení změny.

d) Od 35.dne před zahájením zájezdu se změna v knihování posuzuje jako zrušení zájezdu a postupuje se dle uvedených stornovacích podmínek. Změna termínu odjezdu a destinace je vždy posuzována jako zrušení původní objednávky a nové zaknihování.

2. V případě změny osoby účastníka zájezdu:

a) ve lhůtě delší než 35 dní před zahájením zájezdu je nutno

- oznámení učinit písemně

- k oznámení přiložit prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou

- po dodržení postupu a lhůty nejpozději 35 dní před zahájením zájezdu bude změna provedena za poplatek 1000 Kč

b) Pokud dojde ke změně účastníka zájezdu ve lhůtě kratší než 35 dní před zahájením zájezdu, jedná se u původního účastníka o odstoupení od smlouvy a vztahují se na ně storno poplatky dle čl. IX.

3. V případě změny v osobě účastníka zájezdu odpovídají původní a nový zákazník společně a nerozdílně za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, které v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.

XI. REKLAMACE

1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány v cestovní smlouvě, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u CA Hadrian písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů od skončení zájezdu. Po uplynutí této lhůty může zákazník uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění, avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měl být zájezd ukončen, jinak právo na reklamaci zaniká.

2. Při výskytu závad v plnění je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Zákazník je zejména povinen veškeré svoje výhrady sdělit ihned pověřenému zástupci CA Hadrian, pokud je přítomen, v případě čerpání služeb bez přítomnosti zástupce CA Hadrian musí zákazník dbát na včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům/poskytovatelům služeb tak, aby pokud možno mohla být uskutečněna náprava na místě. V případě plaveb je nutno tyto stížnosti řešit ihned na recepci příslušné lodi nebo na odbavovacích přepážkách plavební společnosti. Opomene-li zákazník z vlastní viny na nedostatek poukázat, nemá nárok na slevu.

3. V případě plaveb se reklamace vyřizuje dle reklamačního řádu plavební společnosti. CA Hadrian je v tomto případě prostředníkem a pomůže zákazníkovi reklamaci u plavební společnosti uplatnit.

4. CA Hadrian neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě u jiné organizace. Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty.

5. Nastanou-li k okolnosti, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CA Hadrian (vis major) nebo okolnosti na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní agenturou zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

6. Výše náhrady škody za závazky z cestovní smlouvy, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a Guadalajaře a v případě letů do USA a Kanady Montrealskou dohodou.

7. CA Hadrian neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

XII. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

1. V ceně katalogových zájezdů není zahrnuto pojištění zákazníka pro cesty a pobyt.

2. Doporučujeme zákazníkům uzavřít individuální pojištění léčebných výloh v zahraničí, případně pojištění storna pro případ odstoupení od smlouvy, úmrtí, trvalé invalidity, odpovědnosti za škody na zdraví a majetku a pojištění zavazadel. CA Hadrian na vyžádání zákazníka takovéto pojištění zprostředkuje.

XIII. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Podpisem cestovní smlouvy zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst.2 a násl. zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění
CA Hadrian zpracovávala a shromažďovala osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště a jeho elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu.

2. Poskytnuté osobní údaje zákazníka mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CA Hadrian a dále osobám, které jsou oprávněny služby cestovního ruchu poskytovat nebo nabízet.

3. Při zpracování osobních údajů zákazníka je CA Hadrian povinna dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.

4. Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat  dle tohoto článku kdykoli písemnou formou odvolat.

5. Zákazník podpisem smlouvy uděluje souhlas ve smyslu §5 odst.2 zák.č. 101/2000 Sb. rovněž i jménem všech osob uvedených na této smlouvě.

6. Zákazník až do písemného odvolání souhlasí se zasíláním  informačních emailů na emailový kontakt uvedený ve smlouvě.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.9.2011.

2. Zákazník potvrzuje podpisem cestovní smlouvy, že jsou mu Všeobecné podmínky známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.

3. Pokud se určitá podmínka, část či ustanovení stane neplatnou, nebo tak bude posouzena, zbývající podmínky, části a ustanovení jsou oddělitelné a zůstávají v platnosti.